Luke 1:44


44 For, lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy.
ἰδού, γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου